ZZO Jarocin - etapy realizacji projektu


Budowa części biologicznej i mechanicznej (kontrakt 1a)

Budowa zespołu kogeneracyjnego (kontrakt 1b)

Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin (kontrakt 2)

Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą (kontrakt 3)

Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie (kontrakt 3b)

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu (kontrakt 4)

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu

Audyt Zewnętrzny Projektu (kontrakt 6)Budowa części biologicznej i mechanicznej (kontrakt 1a)

W ramach kontraktu wykonawca przeprowadzi niezbędne prace związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem w całości następujących zadań:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń dotyczących inwestycji,

wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pod inwestycję,

wybudowanie, dostarczenie i montaż urządzeń oraz wyposażenie technologiczne części biologicznej i mechanicznej Zakładu,

wykonanie rozruchu technologicznego instalacji,

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń sektorowych.

Koszt realizacji pierwszego kontraktu na rozbudowę Zakładu w Witaszyczkach to ponad 112 mln zł brutto.
Prace projektowe rozpoczęły się po podpisaniu umowy, natomiast prace budowlane ruszą od trzeciego kwartału 2014 r.

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji

Zakończenie prac
i przekazanie obiektu


18.03.2014

03.2014 - 09.2015

10.2015

Wróć na góręBudowa zespołu kogeneracyjnego (kontrakt 1b)

W ramach kontraktu wykonawca zaprojektuje i wybuduje jednostkę kogeneracyjną produkującą energię elektryczną i cieplną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (czyli pochodnią, zbiornikiem biogazu, instalacją oczyszczania i osuszania biogazu, węzłem pomiarowym i zespołem chłodnic wentylatorowych).

Jednostka zasilana będzie paliwem gazowym wytwarzanym podczas procesu fermentacji beztlenowej w budowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (planowana moc elektryczna to 450 kWe, a moc cieplna – 450 kWt). Dodatkowo jednostka będzie zasilana paliwem gazowym dostarczanym z istniejącego składowiska odpadów (planowana moc elektryczna to 300 kWe, a moc cieplna – 300 kWt).

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji

Zakończenie prac
i przekazanie obiektu

otwarcie ofert - 25.07.2014

10.10.2014

10.2014 - 09.2015

10.2015

Wróć na góręDostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin (kontrakt 2)

W ramach kontraktu przewidziany jest zakup sprzętu mobilnego niezbędnego do prawidłowej pracy Zakładu.

Chodzi o:

ładowarki kołowe (2 szt.),

wózek widłowy,

samochody ciężarowe (2 szt.),

rozdrabniacz do odpadów zielonych,

sito mobilne bębnowe,

kompaktor,

spycharkę,

mobilną sortownię kruszywa,

kontenery (8 szt.).

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji

30.01.2015


12.2014 - 06.2015

Wróć na góręBudowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą (kontrakt 3)

W ramach prac wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu pod składowisko odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:

robót przygotowawczych i ziemnych,

robót drogowych, budowy i uzbrojenia terenu w sieci wod-kan, energetyczne i teletechniczne,

robót budowlanych i posadowienia obiektów i urządzeń,

obiektów monitoringu wód podziemnych,

ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi,

zieleni ochronnej i ozdobnej.

Ponadto wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane związane z obiektami technologicznymi i pomocniczymi składowiska odpadów.

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji


09.05.2014

05.2014 - 09.2015

Wróć na góręRoboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie (kontrakt 3b)

Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne polegające na zebraniu i transporcie gliny i piasku w łącznej ilości ok. 230 000 m3 z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji

otwarcie ofert - 25.07.2014

25.08.2014

08.2014 - 09.2014

Wróć na góręPrzeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu (kontrakt 4)

W ramach kontraktu wykonawca prowadzi działania promocyjno-informacyjne projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”. Celem tych działań jest poinformowanie społeczności lokalnej o prowadzonej inwestycji i współfinansowaniu jej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przewidziane są m.in. następujące działania:

właściwe oznaczenie inwestycji (zgodnie z unijnymi wymogami),

organizacja ekofestynów, konferencji i szkoleń,

obsługa prasowa projektu,

stworzenie filmu oraz dokumentacji fotograficznej,

produkcja materiałów promocyjnych projektów.

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji


5.05.2014

05.2014 - 10.2015

Wróć na góręPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu

Głównym celem zatrudnienia Inżyniera Kontraktu jest ustanowienie efektywnego nadzoru i zarządzania realizacją poszczególnych etapów robót związanych z inwestycją „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową oraz uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych i finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji Zakładu.

Celem usług Inżyniera Kontraktu jest zapewnienie:

efektywnej kontroli wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji,

pożądanej jakości wykonywanych robót i dostaw,

dyscypliny wydatkowania nakładów,

zakończenia robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie,

przygotowywania raportów rzeczowych i finansowych z realizacji nadzorowanego zadania zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności.


Status: wykonanie siłami własnymi – zatrudnione osoby.

Wróć na góręAudyt Zewnętrzny Projektu (kontrakt 6)

Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest:

potwierdzenie przez audytora wiarygodności danych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem,

wydanie opinii o realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu,

potwierdzenie poprawnego sposobu udokumentowania działań związanych z realizowanym projektem.

Status:

Procedura przetargowa

Podpisanie umowy

Proces realizacji

otwarcie ofert - 07.07.2014


05.2015 - 06.2015

Wróć na górę


EKOMOC z odpadów